Školní akce

Hravě spolu zvládnem školu

První dva dny školního roku se ve všech třídách uskutečnil projekt „Hravě spolu zvládnem školu“, jehož cílem je aklimatizace žáků po prázdninách na školní prostředí, vytvoření pravidel práce
ve třídě, skupinové  práce, společný rozbor Řádu školy, bezpečnost pohybu žáků ve škole apod.
Žáci se také v kolektivu třídy zamýšleli nad problémy, které je ve třídě trápí, a navrhovali jejich řešení, s třídním učitelem si plánovali akce na nový školní rok.

ZAYFERUS

Galerie obsahuje celkem 4 obrázky.

V pátek 15. 9. naši žáci shlédli ukázku dravců společnosti ZAYFERUS.

Výsledek obrázku pro logo zayferus

 

Při ukázkových letech dravců byly předvedeny útoky na atrapy zvířat tažené navijákem.

Dravci, které jsme měli možnost vidět při letu, či demonstračním útoku:

 • Výr velký, největší naše sova
 • Raroh velký loví obratného zajíce
 • Dřemlík tundrový pronásleduje atrapu pěvce
 • Sokol lovecký padá střemhlav na bažanta
 • Karančo jižní běhá pěšky a vyhledává ukryté maso
 • Sokol stěhovavý loví holuba rychlostí dosahující až 300 km/hod
 • Sova pálená zakrouží a dosedá na ruku
 • Raroh jižní chytá letící koroptev
 • Jestřáb lesní žene kličkující kunu
 • Orel skalní napadne běžící lišku
 • Sup krahujový létal těsně kolem našich žáků

Dále děti viděly: výrečka, sýčka, káni, poštolku, ostříže, luňáka, orla, supa, kondora, sovici a puštíka bělavého.

Adaptační pobyt žáků 6. tříd.

Galerie obsahuje celkem 3 obrázky.

Moravskoslezský kraj

 

Jedním z dlouhodobých cílů naší školy je zlepšit kvalitu výuky a celkovou atmosféru školního prostředí na 2. stupni.

Ke splnění tohoto cíle jsme začali pravidelně realizovat projekt, jehož nedílnou součástí je ADAPTAČNÍ POBYT určený pro žáky 6. ročníku.

Adaptační pobyt žáků šestých ročníků je realizován jako třídenní akce, na které žáci spolupracují na zadaných úkolech a společných soutěžích. Nedílnou součástí jsou komunikační kruhy vedené výchovnou poradkyní a metodikem prevence.

Hlavní cíle, které si během pobytu a následných aktivit během školního roku klademe jsou v oblastech řešení problémových situací a předcházení různým sociálně patologickým jevům, včetně vztahových a komunikačních problémů mezi vrstevníky tříd.

Letošní ročník proběhl ve dnech 6. – 8. 9. 2017 v Rekreačním středisku Palkovické Hůrky a z velké části byl hrazen z dotace Moravskoslezského kraje – v rámci podpory aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2017/2018.

 

Slavnostní zakončení školního roku 2016/2017

Letošní školní rok byl slavnostně zakončen v pátek 30. června. Všichni žáci školy se pod vedením svých třídních učitelů sešli uprostřed školního areálu – na tenisovém hřišti.

Paní ředitelka zhodnotila uplynulý školní rok a ocenila nejlepší žáky školy „Pochvalou ředitelky školy“ a věcnou odměnou.

Pochvaly ředitelky školy získali …

Na závěr se jménem všech přítomných rozloučila s žáky deváté třídy, kterým ti nejmladší ze školy – prvňáčci – předali malý upomínkový předmět. Poté bylo slavnostní shromáždění ukončeno.

Žáci 1. – 8. ročníku se přesunuli do svých tříd, kde třídní učitelé zhodnotili uplynulý školní rok a rozdali  vysvědčení.

Žáci 9. třídy odešli pod vedením své třídní učitelky  do obřadní síně obecního úřadu, kde na ně čekal pan starosta, a společně s vedením školy slavnostně ukončili povinnou školní docházku.

Miss a Missák ŠD

Již tradičně se ve školní družině soutěžilo v kategorii starších žáků o Miss ŠD 2017 16. června a o Missáka ŠD 2017  23. června. Miss ŠD 2017 se stala Lucie Sobotíková, I. Vícemiss Barbora Témová, II. Vícemiss Galina Strakošová a Miss Talent Amálie Velká. Missákem ŠD se stal Sebastian Josiek, Filip Laník Bavičem ŠD a Šimon Tabach Sporťákem ŠD. Všem blahopřejeme.

Výchovné preventivní koncerty

Galerie obsahuje celkem 9 obrázků.

Hudební skupina SAGAR z Palkovic si pro naše žáky připravila výchovné koncerty, zaměřené na prevenci.

Koncerty byly rozděleny do dvou částí – pro I. stupeň a poté pro starší žáky. Žáci si poslechli skladby od umělců, kteří měli něco společného s užíváním drog a také těch, kteří nepřežili předávkování. Koncerty byly velice záživně komentovány, což žáky vtáhlo do děje a někteří se také stali jejich aktivními účastníky.

Ochrana člověka za mimořádných situací

V pondělí 26. 6. 2017 si žáci devátých ročníků připravili 7 stanovišť, kde si mohli žáci naší školy vyzkoušet zásady první pomoci, resuscitaci, ošetřování zraněného s krvácením, první pomoc u zraněného v bezvědomí, přenos zraněného a vybavení lékárničky.
Stanovišti s nácvikem první pomoci prošli všichni žáci 5. – 9. ročníku naší školy, kteří měli možnost si první pomoc vyzkoušet a něco nového se naučit.

Fotky

Zápis do ŠD

Připomínám, že tento týden probíhá zápis do školní družiny pro příští školní rok. Zapsat vaše dítě  můžete do 9. 6 2017 v době od 11.20 do 16.30 hod.  a to podáním řádně vyplněné žádosti osobně vedoucí vychovatelce Ludmile Kožuchové, která vám přidělí registrační číslo.
S ohledem na velký zájem o přijetí žáků do ŠD nebude na později podané přihlášky brán zřetel.

zápis-a-kritéria1

žádost-o-přijetí-do-ŠD1

Výsledky krajského kola Tuta Via Vitae

V krajském kole této soutěže skončilo družstvo ve složení:

 • Jakub Lepík       9. A
 • Jitka Němcová  9. A
 •  Jan Štefek           9. A

na pěkném 3. místě.

Děkujeme za ochotu, píli a odpovědnost při přípravě na soutěž a dosažený výsledek.

Jedeme na finále do Prahy

V celostátní soutěži s názvem  „Rozpočti si to!“ se zaměřením na finanční gramotnost, která je určena pro žáky 3. – 5. třídy, obsadilo družstvo našich žákyň z 5. B ve složení:

 • Barbora Štěrbová
 • Daniela Jandová
 • Alžběta Závodná
 • Petra Žáčková

pěkné 10. místo a zúčastní se velkého finále soutěže v Praze.

Blahopřejeme.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966