9.A

REVOLUTION TRAIN

Žáci osmé a deváté třídy navštívili ve Frýdku – Místku REVOLUTION TRAIN – preventivní projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě.

Projekt REVOLUTION TRAIN rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci.

Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání.

Cílem vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.

Více  zde .

 

 

 

 

Závěrečné práce žáků 9. třídy

Od 2. května do 15. června budou žáci 9. ročníku vypracovávat v hodinách jazyka českého závěrečné (absolventské) práce (ZP). Žáci v nich prokáží komplexní znalosti a dovednosti žáka 9. třídy. Žáci si volí téma práce ze široké nabídky témat s přihlédnutím ke svým zájmům či k budoucí profesní orientaci a dle vlastního uvážení, organizují si vlastní časový harmonogram, sami si organizují své „učení“. Práci odevzdávají k posouzení učiteli v tištěné podobě, v prezentaci vytvořené v PowerPointu ji prezentují před komisí složenou z učitelů a před spolužáky.

Projekt Závěrečná práce je pro žáky 9. ročníku příležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatků, dovedností, schopností s vlastními možnostmi. Mají možnost zažít osobní úspěch a uvědomit si, že ho může dosáhnout každý. Setkávají se s významnou součástí života – respektovat společně dohodnutá pravidla a normy. Využívají možnost konzultace, dotažení práce do zdárného konce a umění si ji obhájit.

Během tvorby své absolventské práce prokazují své čtenářské dovednosti (porozumění textu, shrnutí jeho obsahu vlastními slovy atd.), dovednosti práce s textem (vytvořit tematický text podle zadaných kritérií), dovednosti spojené s vyhledáváním, tříděním a hodnocením informací, dovednosti při ovládání PC a počítačového softwaru, nebo i dovednosti komunikační (vyjadřovací schopnosti, ústní prezentování absolventské práce, dovednost argumentovat, formulování vlastních i prezentování cizích myšlenek či názorů).

Snaží se dokázat, že do školy nechodili zbytečně.

Témata najdete zde: Témata ZP

Informace – zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis do mateřské školy proběhne ve středu 9. května 2018 v době od 9.00 – 11.00 hod. a od 13. 00 do 15.00 hod. Zapisovat se bude v ředitelně v budově mateřské školy (č. p. 666). Žádosti o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole nebo vytisknout z internetových stránek školy z odkazu Ke stažení.

Registrovány budou pouze žádosti řádně vyplněné, potvrzené dětským lékařem. S žádostí předloží zákonní zástupci občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě nemusí být u zápisu přítomno.

Po dobu zápisu je v mateřské škole Den otevřených dveří. Srdečně zveme k návštěvě.

Děti mladší 3let

Rodiče dětí, které k 31. 8.2018 nedosáhnou tří let věku( nejsou zahrnuty do kritérií v přijímacím řízení), se mohou k zápisu dostavit a osobně projednat svou situaci. Možnost přijetí bude řešena až po přijetí dětí, které splňují podmínky přijímacího řízení. Rodiče prozatím nevyplňují žádost o přijetí, ani potvrzení lékaře.

Kritéria pro přijímání: Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí (včetně potvrzení lékaře): Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Den Země 2018

Galerie obsahuje celkem 4 obrázky.

Dne 20. 4. 2018 proběhl na naší škole tradiční „Den Země“. Opět po roce jej měli pod svou patronací kozlovičtí skauti, kteří si pro žáky druhého stupně připravili velice atraktivní ekologické téma – problematiku ,, Znečištění oceánu a nadměrný rybolov„, která byla pro  děti velice přínosná….Také tentokrát byla připravena stanovištní hra, ve které mladší žáky provázeli deváťáci…Děti soutěžili ve skupinách a na konci hry si všichni odnesli, kromě ekologického ponaučení, také nějakou tu sladkost….

Touto cestou našim skautům děkujeme!

Pěvecký sbor

V úterý 24. dubna nebude pěvecký sbor.
V květnu (24. – 25. 5.) bude závěrečná akce pěveckého sboru – vycházka, hry.

Matematická olympiáda – krajské kolo

V krajském kole matematické olympiády kategorie Z9 (žáci 9. ročníků základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií), kterého se zúčastnili nejlepší řešitelé okresních kol MO se naše žákyně

Adéla Krpcová (9. A)

umístila na velmi pěkném

14. místě v Moravskoslezském kraji

a dosáhla tak výborného výsledku.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Příklady k procvičení

Výsledky zde: Příklady k procvičení

Přijímací zkoušky

Milí deváťáci,

přeji Vám hodně štěstí, klidné nervy, žádné stresy a bystrou mysl při vykonávání vaší přijímací zkoušky na střední školy.

V příloze přikládám cenné rady před zkouškou.

Zdenka Krpcová.

Rady před zkouškou

 

Výuka náboženství

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 odpadá výuka náboženství v 8. – 9. ročníku.

Pískování

Během Velikonočního jarmarku 26.3. 2018 proběhne na naší škole „Pískování“. 

Děti si můžou pomocí šablon vytvořit různé obrázky z barevných písků.

Cena jedné šablony je od 25 Kč, podle velikosti.

Tvořivá dílna proběhne už od 13. hodin ve 4.B třídě.

Těšíme se na Vás.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966