4.A

pátek 11.5.

Domácí úkol: geo (čtverečkovaný sešit) uč. str. 31/2 a,b – jen výpočty

Plán učiva 14. 5 . – 18. 5.

Čj – Slovesa – opakování

– určování kategorií podstatných jmen a sloves na známky

– doporučená pravopisná cvičení: str. 74/ 4,   77/5

M – Zlomky

–  opakování nerovnic

– desetimin. – počítání se závorkami, pamětné +,- , . , :

– obvod a obsah čtverce a obdélníku

Vl – Vláda prvních Přemyslovců, románský sloh

Př – Rostliny a živočichové našich rybníků

– kontrol. práce (po) – ovocné stromy, keře, dělení zeleniny, domácí a hospodářská zvířata, volně žijící živočichové

Pč – jehla + nit

pondělí 7.5.

Plán učiva 7.5.  – 11.5.

Středa – Divadlo loutek + Sklep strašidel (některé děti stále nezaplatily 85,- Kč)

Čj – Slovesný způsob, diktát

M – nerovnice, obvod a obsah čtverce a obdélníku

Př – domácí a hospodářská zvířata, domácí mazlíčci

Informace – zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis do mateřské školy proběhne ve středu 9. května 2018 v době od 9.00 – 11.00 hod. a od 13. 00 do 15.00 hod. Zapisovat se bude v ředitelně v budově mateřské školy (č. p. 666). Žádosti o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole nebo vytisknout z internetových stránek školy z odkazu Ke stažení.

Registrovány budou pouze žádosti řádně vyplněné, potvrzené dětským lékařem. S žádostí předloží zákonní zástupci občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě nemusí být u zápisu přítomno.

Po dobu zápisu je v mateřské škole Den otevřených dveří. Srdečně zveme k návštěvě.

Děti mladší 3let

Rodiče dětí, které k 31. 8.2018 nedosáhnou tří let věku( nejsou zahrnuty do kritérií v přijímacím řízení), se mohou k zápisu dostavit a osobně projednat svou situaci. Možnost přijetí bude řešena až po přijetí dětí, které splňují podmínky přijímacího řízení. Rodiče prozatím nevyplňují žádost o přijetí, ani potvrzení lékaře.

Kritéria pro přijímání: Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí (včetně potvrzení lékaře): Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

středa 2. 5.

Ve středu 9. 5. pojedeme do Ostravy do Divadla loutek na představení Čtyřlístek a navštívíme Sklep strašidel.

Na vstupné vybírám 85,- Kč, cena dopravy později.

Sraz 7, 15 h v šatně.

Návrat cca 12, 00 – 12,30 h.

pondělí 30.4.

Domácí úkol: dopočítat slovní úlohu v sešitě M1

Děti, které nebyly ve škole:

M uč. str. 20/1,2,3,     21/5 tabulky doplnit přepsat do sešitu

+ 18/ 23

Př – str. 54, 55

 

Projekt

Ve dnech 2. – 4. 5. se ve škole koná celoškolní projekt „Tajemství lidského těla“. Výuka žáků 4.A je ukončena v tyto dny v 11:20 hod.

Dočasná změna třídnictví ve 4.A

Po dobu nepřítomnosti Mgr. Bednářové je pověřena třídnictvím ve třídě 4.A Mgr. Zdenka Krpcová.

pátek 13.4.

Za dopravu do Světa techniky vybírám 77,- Kč.

Plán učiva od 16.4.- 20.4.

Čj – zvratná slovesa

– časování sloves

– diktát 70/7,    73/7

M – přímá úměrnost

– slovní úlohy

– obvod a obsah čtverce a obdélníku

úterý: kontrolní práce (kružnice, průsečíky kružnic, body, které kružnici náleží a nenáleží, rýsování trojúhelníku, obvod trojúhelníku)

Od pondělí učebnice M 3. díl

Vl – Vláda přemyslovských knížat

– středa: kontrol. práce (str. 11-15)

Př – Rostliny v okolí lidských obydlí

– pondělí: kontrol. práce (rostliny a živočichové v parku)

čtvrtek 12.4.

Domácí úkol: Př –  někteří dokončí práci v sešitě přírodovědy + prac. list

+ M- někteří dokončují prac. list s grafy

úterý 10.4.

Domácí úkol: prac. list M – jízdní řády – dokončit 3. cvičení

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966