4.A

Informace – zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis do mateřské školy proběhne ve středu 9. května 2018 v době od 9.00 – 11.00 hod. a od 13. 00 do 15.00 hod. Zapisovat se bude v ředitelně v budově mateřské školy (č. p. 666). Žádosti o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole nebo vytisknout z internetových stránek školy z odkazu Ke stažení.

Registrovány budou pouze žádosti řádně vyplněné, potvrzené dětským lékařem. S žádostí předloží zákonní zástupci občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě nemusí být u zápisu přítomno.

Po dobu zápisu je v mateřské škole Den otevřených dveří. Srdečně zveme k návštěvě.

Děti mladší 3let

Rodiče dětí, které k 31. 8.2018 nedosáhnou tří let věku( nejsou zahrnuty do kritérií v přijímacím řízení), se mohou k zápisu dostavit a osobně projednat svou situaci. Možnost přijetí bude řešena až po přijetí dětí, které splňují podmínky přijímacího řízení. Rodiče prozatím nevyplňují žádost o přijetí, ani potvrzení lékaře.

Kritéria pro přijímání: Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí (včetně potvrzení lékaře): Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Dočasná změna třídnictví ve 4.A

Po dobu nepřítomnosti Mgr. Bednářové je pověřena třídnictvím ve třídě 4.A Mgr. Zdenka Krpcová.

Pěvecký sbor

V úterý 24. dubna nebude pěvecký sbor.
V květnu (24. – 25. 5.) bude závěrečná akce pěveckého sboru – vycházka, hry.

pátek 13.4.

Za dopravu do Světa techniky vybírám 77,- Kč.

Plán učiva od 16.4.- 20.4.

Čj – zvratná slovesa

– časování sloves

– diktát 70/7,    73/7

M – přímá úměrnost

– slovní úlohy

– obvod a obsah čtverce a obdélníku

úterý: kontrolní práce (kružnice, průsečíky kružnic, body, které kružnici náleží a nenáleží, rýsování trojúhelníku, obvod trojúhelníku)

Od pondělí učebnice M 3. díl

Vl – Vláda přemyslovských knížat

– středa: kontrol. práce (str. 11-15)

Př – Rostliny v okolí lidských obydlí

– pondělí: kontrol. práce (rostliny a živočichové v parku)

čtvrtek 12.4.

Domácí úkol: Př –  někteří dokončí práci v sešitě přírodovědy + prac. list

+ M- někteří dokončují prac. list s grafy

úterý 10.4.

Domácí úkol: prac. list M – jízdní řády – dokončit 3. cvičení

pondělí 9.4.

Domácí úkol na pátek 13.4. – Sloh: dokončit dopis v sešitě

+ dokončit M prac. seš. 24,25 zbylá cvičení

+ někteří nemají stále hotový prac. list čj

Geometrie – nutný čtverečkovaný sešit 5110

Plán učiva 9.4. – 13.4.

Čj – Slovesa (infinitiv, složený tvar sloves, časování sloves)

M – Přímá úměrnost

– jednotky objemu a času (desetimin.)

– obvod a obsah čtverce a obdélníku

Vl – Velkomoravská říše

Př – Živočichové a rostliny v parku

Čtenářská soutěž ve školní družině

Každoročně se ve školní družině koná v březnu (měsíc knihy) čtenářská soutěž, která má několik kol. Vítězem 1. kola se stal Jakub Pavlát, vítězkou 2. kola Aneta Navrátilová, 3. kola Petra Mališová a 4. kola Matěj Dudek. Ze všech správných odpovědí se losuje absolutní vítěz. Tím se stala Aneta Navrátilová. Na 2. místě se umístila Alžběta Trojáčková a na 3. místě Josef Žábeňský. Všem blahopřejeme.

 

středa 4.4.

Čtení – dokončit zadání úkolu v sešitě (na pondělí)

+ dopracovat prac. seš. M ti, kteří dosud neučinili

úterý 27.3.

Domácí úkol: M prac. seš. – dokončit zadaná cvičení

Ve středu 4. 4. 2018 končí výuka z důvodu zápisu do 1. tříd

v 11, 20 h.

Plán učiva od 3. 4. – 6.4.

Čj – slovesa (osoba, číslo, čas)

Doporučená pravopisná cvičení: 63/4,   65/1,  70/7

M – přímá úměrnost

– desetimin. jednotky času a objemu

– obvod čtverce a obdélníku

Př – Rostliny v parku

– kontrol. práce (Na louce)

Vl – Velkomoravská říše

– kontrol. práce (pravěk – Sámova říše)

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966