2.B

Informace – zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis do mateřské školy proběhne ve středu 9. května 2018 v době od 9.00 – 11.00 hod. a od 13. 00 do 15.00 hod. Zapisovat se bude v ředitelně v budově mateřské školy (č. p. 666). Žádosti o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole nebo vytisknout z internetových stránek školy z odkazu Ke stažení.

Registrovány budou pouze žádosti řádně vyplněné, potvrzené dětským lékařem. S žádostí předloží zákonní zástupci občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě nemusí být u zápisu přítomno.

Po dobu zápisu je v mateřské škole Den otevřených dveří. Srdečně zveme k návštěvě.

Děti mladší 3let

Rodiče dětí, které k 31. 8.2018 nedosáhnou tří let věku( nejsou zahrnuty do kritérií v přijímacím řízení), se mohou k zápisu dostavit a osobně projednat svou situaci. Možnost přijetí bude řešena až po přijetí dětí, které splňují podmínky přijímacího řízení. Rodiče prozatím nevyplňují žádost o přijetí, ani potvrzení lékaře.

Kritéria pro přijímání: Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí (včetně potvrzení lékaře): Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Plán činností 23. – 27. 4. 2018

ČJ:  Předložky. Užití předložek ve větách.  Procvičování a opakování slovních druhů.

PS/Čt:  Přepis, opis vět a říkánek. Práce s rýmy.

M:    Násobky 2. Příprava na dělení. Sčítání a odčítání  s přechodem přes základ deset.

G:   Geometrie- opakování.

PRV: Hospodářská zvířata, chov, užitek.

AJ: 5: The enormous sandwich.  Play Bingo. Listen to the story.  Finger puppets.

 

Informace pro rodiče:

Děti mají v deníčku vloženou informaci o objednávce školních potřeb pro příští školní rok. Prosím, vyplňte jí. Děkuji.

 

Přeji slunečný víkend:)

Plán činností 16.- 20.4.2018

ČJ:  Slovní druhy. Slovesa a předložky.

PS:  Přepis, opis vět, písmen. Opiš říkanku. Přesmyčky. 

M:   Příprava na násobilku. Násobky 2. Sčítání a odčítání  s přechodem přes základ deset.

G:   Měření délky.

PRV: Hospodářská zvířata, chov, užitek.

AJ: 4 Run, run, run. Listen and colour. Finger puppets.

Přeji hezký víkend.

 

Plán činností 9. – 13.4. 2018

ČJ:  Slovní druhy. Podstatná jména a slovesa. 

PS:  Přepis, opis vět, písmen. Opiš říkanku. 

M:   Příprava na násobilku. Násobky 2. Sčítání a odčítání  s přechodem přes základ deset.

G:   Měření délky úseček. Opakování- čára, úsečka, bod, geom. útvary a tělesa.

PRV: Ptáci a jejich hnízda. 

 

Informace pro rodiče:

9. a 10. 4. se konají konzultační třídní schůzky.

 

 

Čtenářská soutěž ve školní družině

Každoročně se ve školní družině koná v březnu (měsíc knihy) čtenářská soutěž, která má několik kol. Vítězem 1. kola se stal Jakub Pavlát, vítězkou 2. kola Aneta Navrátilová, 3. kola Petra Mališová a 4. kola Matěj Dudek. Ze všech správných odpovědí se losuje absolutní vítěz. Tím se stala Aneta Navrátilová. Na 2. místě se umístila Alžběta Trojáčková a na 3. místě Josef Žábeňský. Všem blahopřejeme.

 

Plán činností 3.4. – 6.4.2018

Informace pro rodiče:

9. a 10. 4. se konají konzultační třídní schůzky.  Zapište se prosím prostřednictvím Ankety ve webové aplikaci Bakaláři. Děkuji.

Plán činností:

ČJ:  Slova se skupinou slabik Dě, Tě, Ně, Bě, Pě, Vě, Mě- opakování.

PS:  Opis a přepis. Kamarádi.

M:   Orientace v čase. Sčítání a odčítání  s přechodem přes základ deset.

G:   Měření délky úseček. Geometrie vždy v pátek.

PRV: Jaro- rostliny a stromy.  

 

Informace pro rodiče:

9. a 10. 4. se konají konzultační třídní schůzky.  Zapište se prosím prostřednictvím Ankety ve webové aplikaci Bakaláři. Děkuji.

 

 

 

Informace pro rodiče žáků 1. až 5. ročníku – třídní schůzky – důležité

Od letošního roku se musíte ke konzultačním třídním schůzkám  přihlašovat prostřednictvím Ankety ve webové aplikaci Bakalářů (elektronické žákovské knížky).

Nemusíte tedy navštívit školu (jako v minulých letech) a zapisovat se do připravených archů s termíny, ale vše vyřešit v klidu z domova.

1. dnem, kdy se můžete na nadcházející třídní schůzky přihlásit a vybrat si den a hodinu konzultací s třídním učitelem, je pondělí 2. 4. 2018. Přihlašování končí 8. 4. 2018.

Postup je jednoduchý: Po přihlášení se do Bakaláře Vaším „rodičovským“ heslem se na úvodní stránce od 2. 4. objeví červeně zbarvené pole „Nevyplněná anketa“. Po jejím rozkliknutí si zde můžete zadat svůj požadovaný termín.

Pískování

Během Velikonočního jarmarku 26.3. 2018 proběhne na naší škole „Pískování“. 

Děti si můžou pomocí šablon vytvořit různé obrázky z barevných písků.

Cena jedné šablony je od 25 Kč, podle velikosti.

Tvořivá dílna proběhne už od 13. hodin ve 4.B třídě.

Těšíme se na Vás.

Pro nemocné-středa

Nová písanka str. 2,3

Čj str. 18/1,2,3

M str. 22/3, 23/1,3,4

Volno ředitelky školy

Ve středu 28. března 2018 mají žáci základní školy ředitelské volno.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966