Jaroslava.Minksova

Zápis žáků do školní družiny pro školní rok 2019/2020

Zápis do školní družiny proběhne od 3. do 6. června 2019 v době od 11.20 – 16.30 hod. a to podáním řádně vyplněné žádosti osobně vedoucí vychovatelce, která vám přidělí registrační číslo. Žádost je k dispozici u vedoucí vychovatelky nebo na webových stránkách školy.

S ohledem na velký zájem o přijetí žáků do ŠD nebude na později podané přihlášky brán zřetel.

Žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity ŠD podle těchto kritérií:

 • děti nižších ročníků 1. stupně
 • děti denně dojíždějící
 • děti přihlášené k pravidelné celodenní docházce
 • zaměstnanost obou zákonných zástupců

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou ŠD.

Všechny žádosti o přijetí do školní družiny se budou posuzovat individuálně.

Žádost o přijetí do ŠD zde: Žádost o přijetí do školní družiny

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

Informace – zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis do mateřské školy proběhne v úterý 7. května 2019

v době od 9.00 – 11.00 hod. a od 13. 00 do 15.00 hod.

Zapisovat se bude v ředitelně v budově mateřské školy (č. p. 666). Žádosti o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole nebo vytisknout zde:  Žádost o přijetí předškolnímu vzdělávání .

Registrovány budou pouze žádosti řádně vyplněné, potvrzené dětským lékařem. S žádostí předloží zákonní zástupci občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě nemusí být u zápisu přítomno.

Po dobu zápisu je v mateřské škole Den otevřených dveří. Srdečně zveme k návštěvě.

Děti mladší 3 let

Rodiče dětí, které k 31. 8.2019 nedosáhnou tří let věku  (nejsou zahrnuty do kritérií v přijímacím řízení), se mohou k zápisu dostavit a osobně projednat svou situaci. Možnost přijetí bude řešena až po přijetí dětí, které splňují podmínky přijímacího řízení. Rodiče prozatím nevyplňují žádost o přijetí, ani potvrzení lékaře.

Kritéria pro příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ

Exkurze – fyzika dne 30. 4. 2019

Plán exkurze dne 30. 4. 2019 – PLANETÁRIUM OSTRAVA:

 • Sraz 7.10 hod. – zastávka „U Váhy“, odjezd 7. 15 hod.
  8. 30 hod. „Výzkumák“ – Energie a motory
  9. 30 hod. „Experimentárium“
 • 11.00 hod. sál planetária – „Záhada temné hmoty“.

Návrat do školy ve 13.00 hod. – ukončení vyučování.

 

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice

 

Název projektu: Modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je modernizace odborných učeben ZŠ Kozlovice. Bude se jednat o odbornou učebnu fyzika / chemie, odbornou učebnu cizích jazyků, odbornou učebnu dílny, kabinety k odborným učebnám, učebnu školního poradenského pracoviště. Bude se jednat o stavební úpravy uvnitř stávajícího objektu a o drobné venkovní úpravy. Tím dojde ke zvýšení kvality vzdělání a k umožnění sociální inkluze. Modernizace bude probíhat formou stavebních úprav, dodávky nábytku, vybavení výukovými pomůckami a ICT vybavení. Dokončení realizace projektu očekáváme do června 2019.

 

Hlavními cíli projektu jsou:

 • zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích a ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce,
 • sociální inkluze.

Výsledek projektu:

 • zrekonstruovaná odborná učebna fyziky / chemie včetně příslušného kabinetu fyziky / chemie
 • nově vybudovaná odborná učebna cizích jazyků
 • nově vybudovaná odborná učebna dílen včetně kabinetu dílen
 • zrekonstruovaná učebna školního poradenského pracoviště
 • zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím vybudování nových nebo rekonstrukce stávajících odborných učeben
 • vybudovaná konektivita.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Oznámení

Ve čtvrtek 10.1. 2019 je v 15 hodin zrušen trénink florbalové přípravky vedené trenérem  panem Štefkem. Tělocvična bude z technických důvodů do 16:30 uzavřena.

Školní zahrada u ZŠ

 • Na jaře 2019 doplníme školní zahradu herními prvky, které budou využívány především dětmi mateřské školy
 • při dopoledním pobytu na čerstvém vzduchu, ale také žáky školní družiny při odpoledních aktivitách.
 • Herní prvky jsou zakoupeny ze sponzorského daru nejlevnejsinabytek.cz.

 

Soutěž Rozpočti si to!

Letošní ročník soutěže Rozpočti si to!
v nové webové aplikaci.
Registrace spuštěna!
Bližší informace najdete na webu soutěže Rozpočti si to!

Téma soutěže

  – základy finanční gramotnosti a zdravé finanční návyky
– principy tvorby domácího rozpočtu
– možné formy výdělku – aktivní a pasivní příjem
– finanční produkty – přebytkové i schodkové
– … a další 
Soutěž dále rozvíjí
 schopnost učit se (různými nástroji) a pracovat s            informacemi
kompetence k podnikavosti (vč. týmové spolupráce) a      tvořivosti
digitální kompetence (např. příprava prezentace, střih   videa apod.)
 – … a další
Jakékoliv dotazy směřujte na email: rozpoctisito@fgdoskol.cz
Tak hodně štěstí, kamarádi! 
Rosťa Rozpočtář 
Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966