Hana.Ulcakova

Pro deváťáky – 29. 6.

Milí deváťáci, chlapci a děvčata,

v tom pátečním slavnostním dni, který byl nabit spoustou zážitků, emocí a vzájemného vyměňování informací, jsem vám nestihla( ale i zapomněla) poděkovat za krásný dárek, který jsem od vás dostala – DIVADLO!

O této divadelní hře toho vím celkem dost, vždy jsem ji chtěla vidět, je to prý velká „sranda“, a proto jsem nadšená, že ji můžu shlédnout právě díky vám. Proto vám aspoň píšu – snad si to ještě přečtete.

MÓÓC děkuji a přeji vám supr prázdniny. Mějte se krásně. Hana Ulčáková

Závěrečné práce žáků 9. třídy

Galerie obsahuje celkem 2 obrázky.

21.6. 2018  patřilo celé dopoledne žákům 9. třídy. Byl před nimi nelehký úkol – před komisí( Mgr. Hana Ulčáková, Mgr. Iva Hrušková, Mgr. Eva Kvapilová) obhájit své závěrečné práce, na nichž intenzivně pracovali  po skončení přijímacího řízení na střední školy.

Svých obhajob se zhostili velmi dobře, byli vzorně připraveni, skvěle prezentovali své práce. Za celkový postoj ke zpracování písemné práce i k následné prezentaci všem uděluji velkou pochvalu.

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí do MŠ

Rozhodnutí o dodatečném přijetí najdete zde: Dodatečné přijetí MŠ

Zápis žáků do školní družiny pro školní rok 2018/2019

Zápis do školní družiny proběhne od 4. do 8. června 2018 v době od 11.20 – 16.30 hod. a to podáním řádně vyplněné žádosti osobně vedoucí vychovatelce, která vám přidělí registrační číslo. Žádost o přijetí je k dispozici u vedoucí vychovatelky nebo na webových stránkách školy.

S ohledem na velký zájem o přijetí žáků do ŠD nebude na později podané přihlášky brán zřetel.

 

Žáci budou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity ŠD podle těchto kritérií:

 

  • děti nižších ročníků 1. stupně
  • děti denně dojíždějící
  • děti přihlášené k pravidelné celodenní docházce
  • zaměstnanost obou zákonných zástupců

 

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou ŠD.

 

Všechny žádosti o přijetí do školní družiny se budou posuzovat individuálně.

Žádost o přijetí do ŠD zde: Žádost o přijetí do školní družiny

Rozhodnutí o přijetí do MŠ pro šk. rok 2018/2019

Rozhodnutí najdete zde: Rozhodnutí o přijetí MŠ

Informace:

  • pro předškolní děti je vzdělávání povinné ( školský zákon) !
  • čtyřleté děti jsou přijímány přednostně –  školka má ještě volnou kapacitu

Závěrečné práce žáků 9. třídy

Od 2. května do 15. června budou žáci 9. ročníku vypracovávat v hodinách jazyka českého závěrečné (absolventské) práce (ZP). Žáci v nich prokáží komplexní znalosti a dovednosti žáka 9. třídy. Žáci si volí téma práce ze široké nabídky témat s přihlédnutím ke svým zájmům či k budoucí profesní orientaci a dle vlastního uvážení, organizují si vlastní časový harmonogram, sami si organizují své „učení“. Práci odevzdávají k posouzení učiteli v tištěné podobě, v prezentaci vytvořené v PowerPointu ji prezentují před komisí složenou z učitelů a před spolužáky.

Projekt Závěrečná práce je pro žáky 9. ročníku příležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatků, dovedností, schopností s vlastními možnostmi. Mají možnost zažít osobní úspěch a uvědomit si, že ho může dosáhnout každý. Setkávají se s významnou součástí života – respektovat společně dohodnutá pravidla a normy. Využívají možnost konzultace, dotažení práce do zdárného konce a umění si ji obhájit.

Během tvorby své absolventské práce prokazují své čtenářské dovednosti (porozumění textu, shrnutí jeho obsahu vlastními slovy atd.), dovednosti práce s textem (vytvořit tematický text podle zadaných kritérií), dovednosti spojené s vyhledáváním, tříděním a hodnocením informací, dovednosti při ovládání PC a počítačového softwaru, nebo i dovednosti komunikační (vyjadřovací schopnosti, ústní prezentování absolventské práce, dovednost argumentovat, formulování vlastních i prezentování cizích myšlenek či názorů).

Snaží se dokázat, že do školy nechodili zbytečně.

Témata najdete zde: Témata ZP

Informace – zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis do mateřské školy proběhne ve středu 9. května 2018 v době od 9.00 – 11.00 hod. a od 13. 00 do 15.00 hod. Zapisovat se bude v ředitelně v budově mateřské školy (č. p. 666). Žádosti o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole nebo vytisknout z internetových stránek školy z odkazu Ke stažení.

Registrovány budou pouze žádosti řádně vyplněné, potvrzené dětským lékařem. S žádostí předloží zákonní zástupci občanský průkaz a rodný list dítěte. Dítě nemusí být u zápisu přítomno.

Po dobu zápisu je v mateřské škole Den otevřených dveří. Srdečně zveme k návštěvě.

Děti mladší 3let

Rodiče dětí, které k 31. 8.2018 nedosáhnou tří let věku( nejsou zahrnuty do kritérií v přijímacím řízení), se mohou k zápisu dostavit a osobně projednat svou situaci. Možnost přijetí bude řešena až po přijetí dětí, které splňují podmínky přijímacího řízení. Rodiče prozatím nevyplňují žádost o přijetí, ani potvrzení lékaře.

Kritéria pro přijímání: Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí (včetně potvrzení lékaře): Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí ředitelky školy k přijetí žáků do 1. ročníku základní školy

Oznámení  o rozhodnutí zde: Přijetí 1. třída

Informace – Jdeme do školy

Informace pro budoucí prvňáčky: JDEME DO ŠKOLY

Informace pro rodiče žáků 1. až 5. ročníku – třídní schůzky – důležité

Od letošního roku se musíte ke konzultačním třídním schůzkám  přihlašovat prostřednictvím Ankety ve webové aplikaci Bakalářů (elektronické žákovské knížky).

Nemusíte tedy navštívit školu (jako v minulých letech) a zapisovat se do připravených archů s termíny, ale vše vyřešit v klidu z domova.

1. dnem, kdy se můžete na nadcházející třídní schůzky přihlásit a vybrat si den a hodinu konzultací s třídním učitelem, je pondělí 2. 4. 2018. Přihlašování končí 8. 4. 2018.

Postup je jednoduchý: Po přihlášení se do Bakaláře Vaším „rodičovským“ heslem se na úvodní stránce od 2. 4. objeví červeně zbarvené pole „Nevyplněná anketa“. Po jejím rozkliknutí si zde můžete zadat svůj požadovaný termín.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966