ČJ – slova nadřazená, podřazená, souřadná, opakování druhů vět.

Ps – procvičování psacích tvarů písmen, opis, přepis. Diktát vět.

Čt – pondělí, úterý : čítanka s. 39 – společná činnost. Na pátek připravit s. 42 – 43 “V Syslově”.

M – sčítání a odčítání s přechodem desítky – procvičování a opakování učiva, početní hry. Řešení slovních úloh – vyznačení důležitých údajů, znázornění, výpočet, odpověď.

Geo – rýsování přímých čar, bod. Potřebujeme ostrouhanou tužku č. 2.

PRV – opakování – Podzim.