Přijímací řízení/ kritéria – mateřská škola

Informace MŠMT ČR k přijímacímu řízení do MŠ najdete zde:

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Základní informace

Zápis do mateřské školy proběhne ve středu 10. května 2017 v době od 9.00 – 12.00 hod. a od 14. 00 do 16.00 hod. Zapisovat se bude v ředitelně v budově mateřské školy. Žádosti o přijetí si zákonní zástupci mohou vyzvednout v mateřské škole nebo vytisknout z internetových stránek školy z odkazu Ke stažení.

Registrovány budou pouze žádosti řádně vyplněné, potvrzené dětským lékařem. S žádostí předloží zákonní zástupci občanský průkaz a rodný list dítěte.

Po dobu zápisu je v mateřské škole Den otevřených dveří. Srdečně zveme k návštěvě.

Kritéria pro přijímání

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kozlovice posoudí všechny žádosti o přijetí a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno dle registračních čísel, které dostane každý uchazeč při zápisu, na nástěnce v mateřské škole a na webových stránkách školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude po ukončení správního řízení předáno osobně, případně poštou do vlastních rukou.

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice, příspěvková organizace, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude ředitelka školy postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí počet volných míst do stanoveného nejvyššího povoleného počtu dětí v mateřské škole.

  1. Zápis je povinný pro všechny děti, které k 31. 8.2017 dosáhnou pátého roku věku a školu dosud nenavštěvují, a děti s odkladem povinné školní docházky. Dítě nemusí být očkováno. Dítě musí být přijato.
  2. Děti, které k 31. 8. 2017 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku. Dítě musí být řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a má trvalé bydliště v Obci Kozlovice. Dítě bude přednostně přijato.
  3. Dále budou děti přijímány podle součtu získaných bodů do naplnění volné kapacity MŠ. Dítě musí být očkováno.
Dítě, které dosáhne ke dni 31. 08. 2017 3 let věku 6
Dítě se hlásí k celodennímu provozu 5
Trvalý pobyt v Obci Kozlovice 2
Zvýšená sociální potřebnost, dítě se specifickými vzdělávacími potřebami – doporučení PPP, SPC, doložené doporučením odborného pracoviště, důvodná doporučení OSPOD… 2

Při přijímacím řízení se sčítají všechny přidělené body daných kritérií konkrétního dítěte a seřazují se od nejvyššího počtu k nejnižšímu. V případě shody počtu bodů rozhoduje datum narození dítěte – starší má přednost před mladším. Ve výjimečných případech řeší žádosti o přijetí dítěte ředitelka individuálně.

Kritéria se týkají též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Kozlovice 27. 3. 2017

Mgr. Hana Ulčáková, ředitelka školy

 

Dopoledne plné pohádek

V pátek si pro nás udělali žáci z 9.třídy program. Četli jsme pohádky a hráli hry.

Byl to super den. Moc se mi to líbilo.

Natálie Šimíková 1.A.

ČEZ street hockey

Po dvou letech jsme se opět dostali do Velkého finále soutěže ČEZ street hockey. Před turnajem jsme úspěšně zvládli dva kvalifikační zápasy se ZŠ TGM z Frýdlantu nad Ostravicí a mohli jsme vyrazit na finále do Ostravy.

Turnaje se zúčastní nejlepších týmy z Moravskoslezského a Olomouckého kraje a okresu Vsetín. Koná se ve sportovní hale v Ostravě Dubině. Má výbornou atmosféru a profesionální zázemí. Na druhé straně je nemilosrdný ve vyřazovacím systému – po prvním zápase končí 32 škol. Kluci se těšili, byli plni očekávání, ale hned v prvním zápase narazili na silnějšího soupeře a turnaj pro nás skončil.

Naší školu reprezentovali: Filip Tabach, Tadeáš a Šimon Gasmanovi, Jakub Vyviál, Radek Kohut a Dominik Bražina.

Fotky z turnaje jsou zde.

Čteme dětem

Žáci 9. ročníku si pro své mladší spolužáky připravili projektový den „Čteme dětem“.
Připravili si plno pohádkových knížek, měli připravené úkoly, tajenky, skládanky, pexeso, soutěže a aktivity spojené s pohádkovými náměty.
Všem se společný projekt podařil a strávili příjemné dopoledne s pohádkovými knížkami.IMG_20170421_090228_HDR
IMG_20170421_085847_HDR
Fotky

SAPERE „Vědět jak žít“

Domů

Opět po roce, kdy se naše škola zúčastnila okresního kola  soutěže SAPERE, se povedlo našemu družstvu postoupit do okresního kola. Toto kolo jsme vyhráli a postoupili do kola krajského….Zde žáci, reprezentující naší školu, získali krásné čtvrté místo…

Tímto gratulujeme a děkujeme za příkladnou přípravu a reprezentování školy!

V krajském kole naši školu reprezentovali:

  • Nikola Kubečková
  • Jakub Lepík
  • Tomáš Blažek

 

Finanční gramotnost

V krajském kole soutěže Finanční gramotnost obsadilo družstvo žáků ve složení:

Nikola Kubečková (9. A)

Jakub Lepík (9. A)

Barbora Raganová (7. A)

pěkné 4. místo.

Blahopřejeme.

 

Přehazovaná čtvrtých a pátých tříd – okres FM

A zase to cinklo!!

Na turnaji konaném  12. 4. se opět dařilo naším Páťákům. Na turnaji si  naše osmičlenné družstvo vybojovalo stříbrné medaile!!! Děkuji všem za vynikající reprezentaci.20170412_12402620170412_125514

Projektové dny

V posledních školních dnech před velikonočními prázdninami proběhl v rámci celé školy projekt na téma Knihy kolem nás. Mladší děti zpracovávaly většinou pohádkové knížky, žáci na 2. stupni se například pokoušeli vyrobit ruční papír. Nejzdařilejší výrobky budou zdobit prostory naší školní budovy.

DSCN0208[1] DSCN0210[1] DSCN0211[1] DSCN0212[1]

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/2018

Zápis do 1. tříd proběhl na naší škole v letošním roce ve středu 5. dubna. V doprovodu svých rodičů přišlo 50 budoucích prvňáčků. Děti si připravily básničky a písničky, plnily různé úkoly např. malovaly, stříhaly, lepily, vytleskávaly rytmus apod. Za odměnu si vybraly dárečky, které pro ně připravili žáci naší školy.

Všem budoucím prvňáčkům přejeme mnoho úspěchů ve škole.DSCN0206[1]DSCN0201[1]DSCN0199[1]

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda

10. 4. 2017 reprezentovala naší školu v okresním kole Biologické olympiády žákyně 6. B –  Nikol Škrobalová .

Ve velké konkurenci obsadila nádherné třetí místo, které je také zároveň postupové do  kola krajského .

Gratulujeme a přejeme úspěch v krajském kole. 

Základní škola a Mateřská škola Kozlovice,
příspěvková organizace
739 47 Kozlovice 186

č. účtu - 172218137/0300
tel. 558 697 204

IČO: 709 14 966
DIČ: CZ709 14 966